Politički savet

IZVOD IZ STATUTA ZZS - INTERNACIONALNI/A SEKRETAR/KA                                                                                                          

Internacionalni/a sekretar/ka

Član 61.

Internacionalnog/u sekretara/ku postavlja Senat na predlog Predsednika/ce Stranke na period od četiri godine.

Internacionalni/a sekretar/ka održava odnose u ime Zajedno za Srbiju sa međunarodnim političkim i nevladinim organizacijama i obavlja ostale poslove u skladu sa ovim Statutom koje mu/joj poveri Predsednik/ca ZZS ili Senat.

Način izbora i prestanak mandata internacionalnog/e sekretara/ke bliže se uređuje Pravilnikom o izborima.

 

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |