Konvencija

 

Konvencija je najviši organ stranke Zajedno za Srbiju - njena stranačka skupština. Konvencija donosi najvažnije odluke u Stranci - usvaja Program, donosi Statut, bira predsednika ili predsednicu Stranke, kao i članove i članice najviših centralnih stranačkih organa. Izborna Konvencija se po pravilu održava svake četiri godine, a radna - prema potrebi.

Konvenciju čine delegati i delegatkinje koje, u skladu sa objektivno utvrđenim kvotama, biraju sve lokalne organizacije ZZS, kao i članovi i članice najviših stranačkih organa.

ZZS je, nakon Osnivačke skupštine održane 2013. godine, održala tri Izborne Konvencije: 2015., 2016. i 2021. godine.

 

Za više informacija o Konvenciji, pročitajte: 

 

IZVOD IZ STATUTA ZZS - KONVENCIJA

Član 27.

Konvencija je najviši organ odlučivanja u Stranci, i obavlja poslove Skupštine Stranke, odnosno Konvencija je drugi naziv za Skupštinu.

Konvencija može biti Izborna i Radna.

Radna konvencija se održava prema potrebi i saziva je Predsednik/ca stranke.

Predsednik/ca stranke mora sazvati Radnu konvenciju na predlog Kongresa gradova ili na predlog Senata.

Pripremama Radne konvencije rukovodi Organizacioni odbor koji imenuje Predsednik/ca stranke na predlog Senata.

Izborna konvencija može biti redovna i vanredna.

Redovna Izborna konvencija se održava po pravilu na svake 4 godine.

Izbornu konvenciju može sazvati Predsednik stranke ili Kongres gradova, apsolutnom većinom glasova svojih članova, na predlog najmanje 1/3 svojih članova ili na predlog Senata.

Pripremama Izborne konvencije rukovodi Izborna komisija koju imenuje Senat na predlog Predsednika.

Odluka o sazivanju Konvencije donosi se najkasnije 15 dana pre održavanja Radne konvencije, odnosno 30 dana pre dana održavanja Izborne konvencije i dostavlja se svim organima i organizacionim delovima Stranke.

 

Član 28.

Nadležnosti konvencije:

 1. donosi Program i Statut Stranke i utvrđuje strategiju Stranke;
 2. razmatra i usvaja izveštaj Predsednika/ce Stranke u periodu između dve Konvencije;
 3. razmatra i usvaja izveštaj Statutarne komisije i Internog revizora;
 4. bira i razrešava Predsednika/cu i Predsednika/cu Političkog saveta Zajedno za Srbiju na način bliže uređen Pravilnikom o izborima i Poslovnikom o radu Konvencije;
 5. bira i razrešava dopunske članove Kongresa gradova, 3 člana/ice Statutarne komisije, Internog revizora i Generalnog sekretara Zajedno za Srbiju;
 6. donosi odluku o spajanju Stranke sa drugim političkim strankama ili drugim organizacijama u novu stranku ili drugu organizaciju;
 7. donosi odluku o prestanku rada Stranke;
 8. donosi Poslovnik o svom radu;
 9. razmatra ostala pitanja u vezi za delovanjem Zajedno za Srbiju.

 

Član 29.

Konvenciju čine:

 1. članovi/ce Senata Stranke;
 2. članovi/ce Kongresa gradova;
 3. predsednik/ca i članovi/ce Statutarne komisije;
 4. Interni revizor/ka;
 5. predsednik/ca i članovi/ce Izvršnog odbora;
 6. nosilac najviših funkcija u lokalnoj samoupravi;
 7. izabrani/e predstavnici/e opštinskih, odnosno gradskih organizacija koje u svom sastavu nemaju opštinske odbore, u srazmeri koju utvrdi Kongres gradova na predlog Izvršnog odbora;
 8. republički/e i pokrajinski/e poslanici/e, funkcioneri/ke koje bira Narodna skupština Republike Srbije i Skupštine autonomnih pokrajina i članovi Vlade Republike Srbije i Vlada autonomnih pokrajina;
© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |